57.png
http://10.1.1.111

ЕКОНОМІЧНИЙ ОЛІМП

Модільяні Франко Енріко

Матеріал з Економічний олімп
Перейти до: навігація, пошук
Франко Енріко Модільяні‎
Американський економіст Франко Енріко Модільяні
Franco Еnriko Modigliani
(1918—2003)

Роботи Модільяні присвячені циклам ділової активності, заробітній платі і безробіттю, побудові моделей «життєвого циклу» для пояснення механізму заощаджень і споживання, інфляції, динаміці фінансових ринків. Один з авторів «теореми Модільяні—Міллера», засновник школи «раціональних очікувань». Нобелівську премію з економіки у 1985 р. Ф. Модільяні отримав «за аналіз поведінки людей стосовно їх заощаджень».

ТВОРИ
 • Сколько стоит фирма? : Теорема ММ : пер с англ. / Ф. Модильяни, М. Миллер. — М. : Дело, 1999. — 272 с. — (Экономика: идеи и портреты).
 • Жизненный цикл, личные сбережения и богатство нации / Франко Модильяни // Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков : в 5 т. / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова ; [сопред. редкол. : Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов]. Т. V, кн. 1. Всемирное признание. Лекции нобелевских лауреатов / [отв. ред. Г. Г. Фетисов]. — М. : Мысль, 2004. — С. 529—560.
ЛІТЕРАТУРА
 • Базилевич В. Д. Теорії споживання : [Ф. Модільяні] / В. Д. Базилевич // Макроекономіка : підручник / В. Д. Базилевич, К. С. Базилевич, Л. О. Баластрик. — 2-ге вид., виправл. — К. : Знання, 2005. — Тема 5. — С. 187—189. — (Класичний університетський підручник).
 • Блауг М. Модильяни Франко Modigliani Franko (1918—2003) / М. Блауг // 100 великих экономистов после Кейнса / М. Блауг ; пер. с англ. под ред. М. А. Сторчевого. — СПб. : Экономическая школа ГУ ВШЭ : Экономикус, 2009. — C. 203—206. — (Библиотека «Экономической школы» ; вып. 42).
 • Брейли Р. Позиция Модильяни и Миллера / Ричард Брейли // Принципы корпоративных финансов / Ричард Брейли, Стюарт Майерс ; [пер. с англ., науч. ред. Н. Н. Барышниковой]. — 2-е изд. — М. : Олимп-Бизнес, 2008. — Ч. V, гл. 17. — С. 436—437.
 • Бригхэм Юджин Ф. Теория структуры капитала: модели Модильяни–Миллера / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт // Финансовый менеджмент / Юджин Ф. Бригхэм, Майкл С. Эрхардт ; [пер. с англ. Е. Бугаевой, А. Колос ; под ред. Е. А. Дорофеева]. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2009. – Гл. 16. – C. 648–658.
 • Вергелес Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [голов. ред. А. Ф. Мельник]. — Тернопіль, 2008. — Вип. 1. — C. 112—118.
 • Довбенко М. В. Модільяні Франко Енріко (США) / М. В. Довбенко // Видатні незнайомці: (наукові ідеї, здобутки та життя економістів — лауреатів Нобелівської премії) / М. В. Довбенко. — К., 2000. — С. 168—173.
 • Довбенко М. Модільяні (Modigliani) Франко Енріко / М. Довбенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. / ред. рада : Б. Д. Гаврилишин (голова) [та ін.]. — К. : Академія ; Тернопіль : Акад. народного госп-ва, 2001. — Т. 2. — С. 468—470.
 • Ибрагимов Р. Г. Об учете эффекта долговой нагрузки в расчете стоимости капитала и оценке бизнеса : [модели Ф. Модильяни и М. Миллера] / Р. Г. Ибрагимов // Аудит и финансовый анализ. — 2008. — № 4. — С. 130—142.
 • Интервью с Франко Модильяни / беседовали Уильям Барнетт и Роберт Солоу // О чём думают экономисты : Беседы с нобелевскими лауреатами / под ред. Пола Самуэльсона, Уильяма Барнетта ; [пер. с англ. Е. Калугина, Е. Пестеревой]. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. — С. 128—154.
 • Манків Г. Н. Франко Модільяні і гіпотеза життєвого циклу / Г. Н. Манків // Макроекономіка : підруч. для України : пер. з англ. / Г. Н. Манків ; наук. ред. пер. С. Панчишин. — К. : Основи, 2000. — Ч. V, розд. 16. — С. 470—474.
 • Модильяни (Modiglani) Франко // Большая энциклопедия : в 62 т. / гл. ред. С. А. Кондратов. — М. : ТЕРРА, 2006. — Т. 30. — С. 134.
 • Модильяни (Modigliani) Франко (р. 1918) // Большой экономический словарь : 26500 терминов / [авт.-сост.: А. Н. Азрилиян, О. М. Азрилиян, Е. В. Калашникова и др.] ; под ред. А. Н. Азрилияна. – Изд. 7-е, доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2010. – С. 597–598.
 • Модильяни (Modigliani) Франко // Энциклопедия статистических публикаций. Х—ХХ вв.: Древняя Русь, Российская империя, Союз Советских Социалистических Республик, Российская Федерация / В. М. Симчера, В. А. Соколин, Е. А. Машихин, А. Ю. Шевяков. — М. : Финансы и статистика, 2001. — С. 858.
 • Модільяні Франко // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 4. – С. 296. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Румянцева Е. Е. Модильяни (Modigliani) Франко / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая энциклопедия : [более 3000 терминов] / Е. Е. Румянцева. — 3-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2008. — С. 374—376.
 • Румянцева Е. Е. Модильяни Франко / Е. Е. Румянцева // Мировая экономическая наука в лицах : учеб. пособие / Е. Е. Румянцева. – М. : ИНФРА-М, 2010. – Разд. 3. – С. 364–368. – (Научная мысль : осн. в 2008 г.).
 • Теорія корпоративних фінансів Франко Модільяні та Мертона Міллера // Енциклопедія фінансових ідей / [голов. ред. В. В. Фещенко ; уклад. Н. Л. Гузей та ін.]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2012. – Розд. 1. – С. 39–42. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
 • Франко Модільяні: премія пам’яті Нобеля у галузі економіки, 1985 р. // Економіка в школах України. — 2008. — № 9. — C. 34—37.
 • Франко Модільяні – розробник теорій заощаджень та раціональних рішень // Видатні фінансисти та сучасна практика : енциклопед. довід. / [голов. ред. В. В. Фещенко]. – К. : Укр. агентство фін. розвитку, 2011. – Розд. 2. – С. 185–189. – (Фінансові операції. Бібліотека фахівця).
Особисті інструменти