DSpace Інституційний репозитарій Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
 

iRKNEU >
Факультет фінансово-економічний >
Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу >

Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26545

Назва: Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства
Інші назви: Risks controlling of public-private partnership projects
Контроллинг рисков проектов государственно-частного партнерства
Автори: Бабяк, Наталія Дмитрівна
Babiak, Nataliya
Бабяк, Наталия Дмитриевна
Ключові слова: контролінг ризиків
державно-приватне партнерство
інвестиційний проект
проекти ДПП
методи аналізу ризиків
індикатори ризику
розподіл ризиків
risks controlling
Public-Private Partnership
investment project
PPP projects
methods of risk analysis
risk indicators
allocation of risks
контроллинг рисков
государственно-частное партнерство
инвестиционный проект
проекты ГЧП
методы анализа рисков
индикаторы риска
распределение рисков
Дата збереження: 2018-11-30T12:10:19Z
Дата публікації: 2014
Видавець: Міністерство фінансів України
Бібліографічний опис: Бабяк Н. Д. Контролінг ризиків проектів державно-приватного партнерства / Н. Д. Бабяк // Фінанси України. – 2014. – № 6. – С. 95–111.
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано науково-методичний підхід до формування системи контролінгу ризиків проектів державно-приватного партнерства (ДПП) як інформаційно-аналітичної бази прийняття управлінських рішень. Мета дослідження полягає в поглибленні теоретико-методичного забезпечення прийняття управлінських рішень щодо виявлення, аналізу, оцінки, розподілу ризиків, притаманних проектам такого партнерства. Система управління державно-приватними проектами передбачає високий рівень координації й інтеграції всіх учасників проекту, що може досягатися з допомогою контролінгу як комплексної системи інформаційно-аналітичної, методичної й координаційної підтримки прийняття управлінських рішень. Контролінг ризиків проектів ДПП — це комплексна система методичного, аналітичного, інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у процесі реалізації партнерської угоди в умовах підвищених ризиків і економічної нестабільності, яка спрямована на своєчасне виявлення та нейтралізацію зовнішніх і внутрішніх ризиків та загроз, що перешкоджають ефективній реалізації проектів партнерства держави й бізнесу. Для визначення алгоритму побудови системи контролінгу ризиків проекту ДПП запропоновано структурно-логічну модель, котра включає, зокрема, такі етапи: ідентифікація ризиків, оцінка та врахування ризиків, контроль і аудит ризиків, створення інформаційно-аналітичної бази прийняття управлінських рішень за проеком ДПП. За результатами дослідження зроблено висновок, що головним чинником, який істотно впливає на ефективність використання ДПП, визначає специфічний інструментарій та механізми розподілу повноважень, організації фінансових потоків, розподіл очікуваних соціально-економічних ефектів, є рівень сприйняття ризику діяльності приватним партнером, тобто характер розподілу підприємницького ризику між партнерами. Напрямами подальших досліджень визначено проблеми методичного забезпечення оцінки ефективності проектів ДПП із урахуванням виявлених ризиків, зокрема розрахунок ставки дисконтування, а також розподілу ризиків проекту між учасниками за використання різних форм реалізації такого партнерства та схем фінансування проекту.
In this article, methodological and scientific approach to the formation of risks controlling system of PPP projects as informational and analytical background for making management decisions is justified. The purpose of the research is to develop theoretical and methodological support to management decision-making concerning the identification, analysis, evaluation, allocation of risks inherent in public-private partnership projects. The management system of public- private projects requires a high level of coordination and integration in the actions of all participants of the project, which can be implemented with the help of controlling, as an integrated system of informational and analytical, methodical and coordination support to management decision-making process. Risks controlling of PPP projects is a complex system of methodical, analytical, informational support to management decision-making in the process of the partnership agreement implementation within the conditions of high risk and economic instability, which is aimed at early detection and neutralization of external and internal risks and threats, hindering the achievement of the purposes of effective implementation of partnership projects between government and business. It is a proposed a structural and logical model to determine the algorithm of constructing the risks controlling system of a PPP project, that includes a number of consistent stages and phases, in particular: risks identification, assessment and consideration of risks, control and audit of risks, the creation of information – analytical database for management decision- making process on a PPP project. The study has concluded, that the main feature that significantly affects on the efficiency of PPP, defines the specific tools and mechanisms for distribution of authority, cash flow management, distribution of the expected socio-economic effects, is the level of risk perception by the private partner, i.e. the character of business risk allocation between the partners. It is advisable to provide further research concerning methodological support to the effectiveness evaluation of PPP projects considering identified risks, in particular the calculation of the discount rate, as well as issues of risks project allocation between the various project participants by using different forms of realization of public-private partnerships and project financing schemes.
В статье обоснован научно-методический подход к формированию системы контроллинга рисков проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) как информационно-аналитической базы принятия управленческих решений. Цель исследования состоит в развитии теоретико-методического обеспечения принятия управленческих решений по выявлению, анализу, оценке, распределению рисков, присущих проектам такого партнерства. Система управления государственно-частными проектами предполагает высокий уровень координации и интеграции всех участников проекта, что может достигаться с помощью контроллинга как комплексной системы информационно-аналитической, методической и координационной поддержки принятия управленческих решений. Контроллинг рисков проектов ГЧП — это комплексная система методического, аналитического, информационного обеспечения принятия управленческих решений в процессе реализации партнерского соглашения в условиях повышенных рисков и экономической нестабильности, которая направлена на своевременное выявление и нейтрализацию внешних и внутренних рисков и угроз, препятствующих эффективной реализации проектов партнерства государства и бизнеса. Для определения алгоритма построения системы контроллинга рисков проекта ГЧП предложена структурно-логическая модель, которая включает, в частности, такие этапы: идентификация рисков, оценка и учет рисков, контроль и аудит рисков, создание информационно-аналитической базы принятия управленческих решений по проекту ГЧП. По результатам исследования сделан вывод, что главным фактором, который существенно влияет на эффективность использования ГЧП, определяет специфический инструментарий и механизмы распределения полномочий, организации финансовых потоков, распределение ожидаемых социально-экономических эффектов, является уровень восприятия риска деятельности частным партнером, то есть характер распределения предпринимательского риска между партнерами. Направлениями дальнейших исследований определены проблемы методического обеспечения оценки эффективности проектов ГЧП с учетом выявленных рисков, в том числе расчет ставки дисконтирования, а также распределения рисков проекта между участниками при использовании различных форм реализации такого партнерства и схем финансирования проекта.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/26545
ISSN: 2305-7645
Розташовується у колекціях:Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу

Файли цього матеріалу:

Файл Опис РозмірФормат
Fu_2014_6_10.pdf191,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити

Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.

 

Програмне забезпечення DSpace Авторські права © 2002-2005 Массачусетський технологічний інститут та Х’юлет Пакард - Зворотний зв’язок